Algemene voorwaarden

artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Het Lichtlab en haar opdrachtgever/Koper (hierna: Koper).

1.2 De door de Koper gehanteerde voorwaarden zijn op geen van de rechtsverhoudingen waarbij Het Lichtlab partij is van toepassing.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan voor Het Lichtlab slechts bindend zijn indien zij deze afwijking schriftelijk heeft bevestigd en geaccordeerd.

 

artikel 2 Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van Het Lichtlab zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Het Lichtlab deze schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd, danwel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.

2.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Het Lichtlab zijn eerst geldig, nadat deze door Het Lichtlab schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

artikel 3 Prijzen

3.1 Alle door Het Lichtlab in facturen, orderbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3.2 Het Lichtlab is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of anderszins van de gedane aanbieding af te wijken, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de aankondiging te ontbinden.

 

artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de factuur worden bestellingen direct betaald.

4.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn door de Koper, is het totaal openstaande factuurbedrag, alsmede zijn ook de overige openstaande facturen, zonder ingebrekestelling direct opeisbaar. In dat geval is Koper tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag van Koper.

4.3 Bij non-betaling komen alle kosten noodzakelijk voor het afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van de Koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.

4.4 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,= en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

 

artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1 Alle door Het Lichtlab genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen.

5.2 De levering geschiedt af pakhuis Gorinchem. Tenzij anders overeengekomen geldt dat het risico van de zaak voor de Koper is vanaf dit moment van levering.

5.3 Kosten van vervoer en verzending komen, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de Koper.

5.4 Verzuim van Het Lichtlab op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat Het Lichtlab in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Het Lichtlab een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het Lichtlab behoudt zich de eigendom van de aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken voor totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken, alsmede de vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Koper geheel zijn voldaan.

6.2 Alle kosten van de terugname, opslag en verkoop van de teruggenomen zaken komen voor rekening van de Koper.

artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het Lichtlab is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van de Koper, diens personeel of derden ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaken.

7.2 De Koper is gehouden Het Lichtlab te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de door Het Lichtlab geleverde zaken.

7.3 De schadevergoedingsplicht voor Het Lichtlab, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

 

artikel 8 Reclame

8.1 Koper is verplicht de door Het Lichtlab geleverde zaken direct op zichtbare gebreken te controleren. In het geval van zichtbare gebreken dient de Koper direct na ontvangst te reclameren, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

8.2 Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Het Lichtlab worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

8.3 Bij reclame heeft Het Lichtlab de keus, zulks uitsluitend te harer beoordeling, of het geleverde geheel of gedeeltelijk te vervangen danwel restitutie van de factuurwaarde van de zaken die het gebrek vertonen.

8.4 Reclame geeft de Koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

 

artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Het Lichtlab kan worden toegerekend. Daaronder worden in ieder geval verstaan: – het niet of niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van de verplichting van Het Lichtlab benodigde en door derden te leveren goederen; – werkstaking; – belemmerende overheidsmaatregelen.

9.2 Het Lichtlab is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.

9.3 Indien Het Lichtlab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

artikel 10 Ontbinding

10.1 Het Lichtlab heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien Koper één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

artikel 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle met Het Lichtlab gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitgesloten.

11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elke geschil tussen partijen, in het geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het Lichtlab blijft echter bevoegd haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.